Belair

Location: 15a Sheoak Rd Belair
Number of Crew: 35
Appliances: Belair 34P, Belair 14, Belair Bulk Water
Regular training night: Friday
Established:1946

Belair Station Appliances

Belair 14

Belair 14

 

Belair BW10

Belair BW10

Belair 34P mopping up the Bald Hill fire

Belair 34P mopping up the Bald Hill fire